Kata Keterangan Bahasa Thailand: Pengertian dan Contohnya

kata keterangan bahasa thailand

Kamu ingin kuliah atau bekerja di luar negeri? Saat ini ada banyak kesempatan kamu mengembangkan prospek kuliah atau karier di berbagai negara, termasuk Thailand.

Jika kamu tertarik melanjutkan kuliah atau bekerja di Negeri Gajah Putih, kamu tentu harus mempersiapkan kemampuan bahasanya. Salah satu cara yang bisa kamu lakukan adalah melalui kursus bahasa Thailand.

Di antara berbagai aspek kebahasaan, ada yang disebut dengan kata keterangan atau adverbia. Penguasaan kata keterangan akan memperlancar kemampuanmu dalam berbahasa.

Seperti apa kata keterangan bahasa Thailand? Simak penjelasan berikut.

Apa itu Kata Keterangan?

Kata keterangan atau adverbia adalah kelas kata yang menerangkan kata, frasa, atau kalimat lain.

Kata keterangan digunakan untuk memperluas atau membatasi makna dari suatu kata, frasa, atau kalimat. Terdapat berbagai jenis kata keterangan sesuai fungsi dan sifatnya masing-masing.

Kata keterangan dalam bahasa Thailand disebut dengan คำวิเศษณ์ (kham-ví-sèet). คำวิเศษณ์ (kham-ví-sèet) merujuk kepada kata yang mengubah kata benda, kata ganti, kata kerja, maupun kata keterangan lainnya.

คำวิเศษณ์ (kham-ví-sèet) seperti kombinasi dari kata keterangan dengan kata sifat dalam bahasa Thailand.

Daftar Kata Keterangan Bahasa Thailand

Berikut ini sejumlah kata keterangan dalam bahasa Thailand yang sering digunakan.

Kata Keterangan Waktu

เมื่อวาน mêua waan – kemarin

วันนี้ wan née – hari ini

วันพรุ่ง นี้ wan prûng née – besok

เดี๋ยวนี้ , ตอนนี้ dĭeow née , dton née – sekarang

เมื่อนั้น , ตอนนั้น , แล้วจึง mêua nán , dton nán , láew jeung – lalu

ต่อมา , หลังจากนั้น , ระยะหลัง dtòr maa , lăng jàak nán , rá-yá lăng – nanti

คืนนี้ keun née – malam ini

ตอนนี้ , ขณะนี้ dton née , kà-nà née – sekarang juga

เมื่อคืน mêua keun – kemarin malam

เช้านี้ cháo née – pagi ini

สัปดาห์ ถัด ไป , อาทิตย์ หน้า sàp-daa tàt bpai , aa-tít nâa – minggu depan

แล้ว , เรียบร้อย แล้ว láew , rîap rói láew – sudah

เมื่อไม่นานมานี้ mêua mâi naan maa née – akhir-akhir ini

ในไม่ช้า , เร็วๆ นี้ nai mâi cháa , réo née – segera

ในทันทีทันใด , เดี๋ยวนี้ , โดย ด่วย nai tan tee tan dai , dĭeow née , doi duay – langsung

ยังคง yang kong – tetap

ยัง yang – belum

มา แล้ว , แต่ก่อน maa láew , dtàe gòn – lalu

Kata Keterangan Tempat

ที่นี่ têe nêe – di sini

ที่นั่น têe nân – di sana

ตรง นู่น , ที่นู่น dtrong nôon , têe nôon – di sana

ทุกที่ túk têe – di mana pun

ทุกแห่ง , ที่ไหน ก็ตาม túk hàeng , têe năi gôr dtaam – di mana pun

ไม่มี ที่ไหน เลย mâi mee têe năi loie – tidak di mana pun

ออกห่าง , ไม่อยู่ òk hàang , mâi yòo – jauh

ออก , ข้างนอก , พ้นสมัย òk , kâang nôk , pón sà-măi – luar

Kata Keterangan Cara

มาก mâak – sangat

ทีเดียว tee dieow – lumayan

จริงๆ jing – sangat

รวดเร็ว rûat réo – cepat

ดี dee – dengan baik

หนัก , แข็ง nàk , kăeng – sulit

อย่างรวดเร็ว yàang rûat réo – dengan cepat

ช้า cháa – dengan cepat

รอบคอบ rôp-kôp – dengan hati-hati

แทบจะ ไม่ tâep jà mâi – hampir tidak

ส่วนใหญ่ sùan yài – kebanyakan

เพิ่งจะ pêung jà – hampir tidak

เกือบจะ gèuap jà – hampir

อย่าง แน่นอน yàang nâe non – sangat

ด้วยกัน dûay gan – bersama

ลำพัง lam-pang – sendiri

Kata Keterangan Frekuensi

เสมอ sà-mĕr – selalu

บ่อยๆ bòi – sering

มักจะ mák jà – biasanya

บางครั้ง baang kráng – kadang-kadang

บางครั้งบางคราว baang kráng baang kraao – kadang-kadang

ไม่ค่อย จะ mâi kôi jà – jarang

นานๆ naan – jarang sekali

ไม่เคย mâi koie – tidak pernah

Contoh Kalimat Kata Keterangan Bahasa Thailand

Berikut ini beberapa contoh kalimat yang menggunakan kata keterangan dalam bahasa Thailand.

พ่อเดินทางไปทำงานที่ชลบุรีวันนี้ phâaw-dooen-thaang-bpai-tham-ngaan-thîi-chon-bù-rii-wan-níi – Ayah pergi bekerja di Chonburi hari ini.

พยากรณ์อากาศบอกว่าอากาศจะแจ่มใสในวันพรุ่งนี้ phá-yaa-gaawn-aa-gàat-bàawk-wâa-aa-gàat-jà-jàaem-sǎi-nai-wan-phrûng-níi – Ramalan cuaca menyebut besok akan cerah.

ผลสอบจะออกวันมะรืนนี้ phǒn-sàawp-jà-àawk-wan-má-ruuen-níi – Hasil tes akan diumumkan lusa.

ช่วงเที่ยง โรงอาหารคนแน่นมาก chûuang-thîiang roong-aa-hǎan-khon-nâaen-mâak – Kantin sangat ramai di siang hari.

ช่วงนี้ เศรษฐกิจไม่ดีเลย chûuang-níi sèt-thà-gìt-mâi-dii-looei – Akhir-akhir ini kondisi ekonomi sangat buruk.

ฉันไม่เคยสูบบุหรี่ chǎn-mâi-khooei-sùup-bù-rìi – Aku tidak pernah merokok sebelumnya.

นาน ๆ ครั้ง รัตนาจะทำความสะอาดบ้าน naan-naan-khráng rát-thà-naa-jà-tham-khwaam-sà-àat-bâan – Rattana jarang membersihkan rumah.

กนกวรรณมาซื้อของที่ร้านนี้บ่อย ๆ gà-nòk-wan-maa-súue-khǎawng-thîi-ráan-níi-bàauy–bàauy – Kanokwan sering berbelanja di toko ini.

Share:

Brigitta Winasis
Brigitta Winasis
A lifetime learner, a magical world wanderer through books and stories. Writing for professional purposes and personal interests.

Social Media

Get The Latest Updates

Subscribe To Our Weekly Newsletter

No spam, notifications only about new products, updates.
Next On

Related Posts

"Langkah Terakhir untuk Klaim Kode Promo 40% dari Lister"

Isikan data diri kamu di sini.